Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP CHRISTOPHAR
 

De klant heeft het recht om aan CHRISTOPHAR mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Art. 1 Ondernemingsgegevens
Christophar is de online apotheek van
APOTHEEK SLUIZEKEN GENT BVBA, Sluizeken 13, 9000 GENT, BELGIË
KBO/BTW BE 0838.581.925
Tel.  09/225.43.93 
info@christophar.be
 
Art. 2  Algemene bepalingen
2.1.      Christophar biedt aan haar klanten een uitgebreid gamma van geneesmiddelen , voedingssupplementen en verzorgingsproducten.
2.2.      Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
2.3.      Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen voor de sluiting van de overeenkomst.
Deze algemene voorwaarden prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.
2.4.     Christophar onderschrijft de BeCommerce-gedragscode. Meer info kan u terugvinden op onderstaande link
https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf


Art. 3  Online aankopen
3.1.      De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het aangeboden assortiment online aan te kopen.
3.2.      Na de totstandkoming van de koopovereenkomst ontvangt de klant een bevestigingsmail van Christophar, met vermelding van de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant. 
3.3.      De klant heeft de keuze tussen volgende betalingswijzen:
  • Online betaling: Christophar leidt u op een eenvoudige manier naar het betalingssysteem van uw keuze waaronder iDeal, Visa, Mister Cash, Paypal, Master Card, …
Betaling per overschrijving: U ontvangt per mail een vraag tot overschrijving. Wanneer u verkiest om per overschrijving te betalen kan dit door het verschuldigde bedrag over te maken op het rekeningnummer IBAN BE81 0016 5046 7124 - BIC GEBABEBB, Christophar - APOTHEEK SLUIZEKEN GENT Sluizeken 13, 9000 Gent met vermelding van het ordernummer.

Art. 4  Geboden informatie
4.1.      Ondanks het feit dat de catalogus en de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to date is.
Christophar is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is niet aansprakelijk voor onbedoelde materiële fouten of drukfouten.
4.2.      De door Christophar aangeboden producten bevatten op de website een beknopte omschrijving. Aan de geboden informatie kan noch diagnostische noch therapeutische waarde worden ontleend.
4.3.      In de bevestigingsmail zal steeds een link worden vermeld waarop u onze algemene voorwaarden kan terugvinden

Art. 5   Aanbod
5.1.      Er wordt vooreerst verwezen naar de bepaling supra 2.1 : 
“Christophar biedt aan haar klanten een uitgebreid gamma van geneesmiddelen, voedingssupplementen en verzorgingsproducten.
5.2.      De producten die op de website te koop worden aangeboden betreffen soms medicijnen maar dienen geenszins ter vervanging van een consultatie of behandeling bij uw arts of therapeut. Elk geneesmiddel vertrekt vanuit een fysieke apotheek.
5.3.      Behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld, is Christophar niet aansprakelijk voor de effectiviteit van de aangeboden producten, de inhoud van de bijsluiterteksten, informatieteksten, omschrijvingen en behandelingsmethoden en overige tekstuele omschrijvingen op deze website. Evenmin kan Christophar hier garanties voor geven.
Christophar verbindt zich louter tot de online verkoop van door andere ondernemingen vervaardigde producten en kan dan ook in geen geval worden aangesproken voor de effectiviteit, de werking en nevenwerkingen van het gebruik van deze producten.
5.4.      Het aanbod strekt steeds zolang de voorraad strekt, onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de leverancier of producent en onder voorbehoud van prijswijziging bij de leverancier en kan te allen tijden worden aangepast of ingetrokken door Christophar om redenen van onbeschikbaarheid of prijswijziging.
In geval van onbeschikbaarheid na het opgeven van uw bestelling brengen wij u hiervan binnen een termijn van 5 werkdagen op de hoogte. Christophar kan evenwel niet worden aangesproken tot schadevergoeding aangezien dergelijke omstandigheden overmacht uitmaken in hoofde van Christophar. De overeenkomst zal in dergelijk geval door Christophar als ontbonden worden beschouwd zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige verbintenis.

Art. 6   Prijs
6.1.      Alle prijzen op de website van Christophar zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit uitdrukkelijk en apart vermeld.
Voordat de klant door de koopovereenkomst gebonden zal zijn, zal Christophar de totale prijs van de goederen of diensten verstrekken, met inbegrip van alle belastingen, en, desgevallend, alle vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten. Indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, zal de klant er op gewezen worden dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.
Christophar maakt uitdrukkelijk voorbehoud voor prijswijzigingen en materiële vergissingen.
6.2.      De op de webshop vermelde prijzen, kortingen en speciale acties kunnen afwijken van eerdere prijzen, kortingen en speciale acties. De prijzen, kortingen en speciale acties die de webshop vermeldt op het moment dat de klant zijn bestelling plaatst, zullen van toepassing zijn.

Art. 7   Levering
7.1.      Na de ontvangst van uw betaling, wordt de bestelling van de klant binnen de vijf werkdagen geleverd op het leveringsadres dat de klant heeft ingegeven tijdens de bestelprocedure.
7.2.      Indien de levering binnen de vijf werkdagen door omstandigheden, andere dan onbeschikbaarheid bij de leverancier, niet kan worden verzekerd, brengt Christophar de klant per mail of telefonisch hiervan op de hoogte. 
7.3.      Indien de levering niet geschiedt op de uiterste leveringsdatum dan kan de klant per aangetekend schrijven of per mail de uitvoering van de overeenkomst vorderen binnen een termijn van drie weken na verzending van het schrijven. 
Indien Christophar hierna nog steeds in gebreke blijft, heeft de klant het recht de overeenkomst te beëindigen. Bij een vertraging in de levering die alleen te wijten is aan Christophar, kan de klant de inbezitstelling vorderen.
7.4.      Voorgaande is evenwel niet van toepassing indien de leveringsdatum niet kan worden nageleefd wegens normaal niet-voorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Christophar, op voorwaarde dat Christophar, binnen 5 werkdagen nadat deze kennis had van de het bestaan van deze omstandigheden en ten laatste op de voorziene leveringsdatum, de klant hiervan verwittigt.

Art. 8   Sancties voor niet-betaling
8.1.      Na het plaatsen van een bestelling dient de klant onverwijld de integrale prijs te betalen volgens de betalingswijzen bepaald in art. 3.3.
Elke factuur is contant betaalbaar.

Art. 9   Garantie
9.1.      Op elk goed is de wettelijke garantieregeling, zoals beschreven in de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen van toepassing vanaf de datum van aankoop. Dit houdt in dat Christophar jegens de klant aansprakelijk is voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering. Indien een gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, bestaat het vermoeden, tot bewijs van het tegendeel, dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij die vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming. Defecten die zich manifesteren na een periode van zes maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
Het begrip gebrek aan overeenstemming wordt begrepen in de zin van overeenstemming met een normaal te verwachten gebruik en rekening houdend met een normale levensduur en de kenmerken van het product.
9.2.      Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
9.3.      Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn geleverd, dient de klant vooraf contact opnemen met de klantendienst van Christophar. 
9.4.      Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Na verloop van deze termijn zijn gebeurlijke klachten niet meer aanvaardbaar.
  
Art. 10 Klachten
Klachten met betrekking tot zichtbare beschadiging van een aangekocht goed of andere tekortkoming bij de levering dienen Christophar bij aangetekende brief of per mail toe te komen binnen 2 maanden nadat de klant het gebrek heeft vastgesteld. Na verloop van deze termijn zijn gebeurlijke klachten niet meer aanvaardbaar.

Art. 11 Herroepingsrecht
11.1     De klant heeft het recht af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.
Met uitzondering van:
Goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
Verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
Hij beschikt hiervoor over een termijn die verstrijkt 14 werkdagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt.
11.2.    Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14  werkdagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen 14 werkdagen na de dag waarop de klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Christophar heeft meegedeeld, terugzenden. De datum van terugsturen is hierbij bepalend. Het gebruik van een standaard formulier is niet verplicht, elke ondubbelzinnige verklaring volstaat. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, moet de klant een verzoek hiertoe indienen. U kan hiervoor een document afdrukken via volgende link   http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_VI_en_XIV_WER_formulier_voor_herroeping_tcm325-275274.pdf

Dit ingevulde document kan uitsluitend per elektronische post naar info@christophar.be worden gestuurd. 
11.3.    De terugzending van de goederen door de klant geschiedt op eigen kosten en aan de maatschappelijke zetel van Christophar (zie knop retourvoorwaarden)
11.4.   Gelieve indien mogelijk enkel goederen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs terug te sturen.
11.5.    De klant ontvangt alle ontvangen betalingen, inclusief de werkelijke verzendkosten, binnen 14 dagen op zijn rekening. In elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop wij werden geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen, of in geval van verkoop tot wanneer wij alle goederen hebben teruggekregen. 


Art. 12 Privacy
12.1.    De adresgegevens van de klant worden, behoudens bezwaar, door Christophar in een bestand opgenomen, zodat Christophar de klant op de hoogte kan houden evenals voor administratieve doeleinden. 
12.2.    Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 kan Christophar op verzoek van de klant kennis geven van zijn gegevens in het bestand van Christophar en ze eventueel corrigeren.

Art. 13 Aantasting geldigheid
Indien onverschillig welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit, indien de overeenkomst zonder de onrechtmatige bedingen kan voortbestaan, de geldigheid, wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten.

Art. 14 Toepasselijk recht / bevoegde rechter
14.1.    Voor nationale geschillen wordt de bevoegde rechtbank bepaald overeenkomstig art. 624 Ger.W. Het Belgische recht zal op deze geschillen van toepassing zijn.
14.2.    Voor geschillen met een grensoverschrijdend karakter wordt de bevoegde rechtbank bepaald overeenkomstig art. 16 en 17 Brussel I Verordening.
De rechtsvordering die door de klant wordt ingesteld tegen Christophar, kan in dat geval worden gebracht hetzij voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de klant woonplaats heeft, hetzij voor het gerecht van de plaats waar de klant woonplaats heeft.
De rechtsvordering die tegen de klant wordt ingesteld door Christophar kan slechts worden gebracht voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de klant woonplaats heeft.
Van deze regeling kan slechts worden afgeweken door een overeenkomst:

  • Gesloten na het ontstaan van het geschil, of

  • Die aan de klant de mogelijkheid geeft de zaak bij andere gerechten dan voornoemd aanhangig te maken, of

  • Waarbij de klant en Christophar, die op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten woonplaats of hun gewone verblijfplaats in dezelfde lidstaat hebben, de gerechten van die lidstaat bevoegd verklaren, tenzij het recht van die lidstaat dergelijke overeenkomsten verbiedt.

14.3.    Het recht dat moet worden toegepast op grensoverschrijdende geschillen wordt vastgesteld conform art. 6 Rome I Verordening.
Het recht van het land waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft zal van toepassing zijn, op voorwaarde dat:

  • Christophar zijn commerciële of beroepsactiviteiten ontplooit in het land waar de klant woonplaats heeft, of

  • Dergelijke activiteiten met ongeacht welke middelen richt op dat land of op verscheidene landen, met inbegrip van dat land, en de overeenkomst onder die activiteiten valt.

Hiernaast kunnen partijen het recht kiezen dat van toepassing is op de overeenkomst doch, deze keuze mag er niet toe leiden dat de klant de bescherming verliest welke hij geniet op grond van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken volgens het recht dat overeenkomstig de hierboven vermelde regels van toepassing zou zijn bij gebreke aan rechtskeuze.
14.4.    Heeft u een klacht over een aankoop en bent u niet tevreden met de oplossing die u van CHRISTOPHAR ontvangt, maar wilt u geen rechtszaak aanspannen, dan kunt u proberen om via onlinegeschillenbeslechting tot een oplossing te komen. Via deze website http://ec.europa.eu/odr kunt u een geschillenorgaan zoeken en vervolgens de procedure doorlopen om tot een oplossing voor uw klacht te komen. Belangrijk: U kunt dit systeem alleen gebruiken voor klachten over aankopen via het internet.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Volg ons

Onze troeven

Milieubewust

CO2 neutrale levering. Discrete, stevige recyclageverpakking.

Voordelig

Altijd interessante promo's. Bij elke bestelling gratis staaltjes of attentie.

Contacteer ons

Apotheek Sluizeken Gent
Sluizeken 13
9000 Gent
België

info@christophar.be
Tel.: +32 9 225 43 93

BTW : BE0838.581.925

Veilig betalen

Erkenningen

BeCommerce
fagg
fagg